Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Kokouskutsut

Suomen Rex-kissayhdistys ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Lauantaina 25.11.2017, TP-valintojen jälkeen noin kello 14:00
Paikka TUROK:n kansainvälinen kissanäyttely
Turun Messukeskus
Messukentänkatu 9–13
20200 Turku

Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9§ mukaiset asiat
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Päätetään hallituksen ehdotuksesta sääntömuutokseksi
(Sääntömuutosehdotus perusteluineen alla)
6. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodeksi 2018
7. Päätetään taloussuunnitelmasta vuodeksi 2018
8. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta kullekin jäsenryhmälle
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja muut hallituksen jäsenet vuodelle 2018 kuten 5§ määrätään
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
11. Muut mahdolliset asiat
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Yhdistyksen hallitus

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS PERUSTELUINEEN
Poistettavat sääntökohdat on yliviivattu. Uudet ehdotukset/korjaukset on lihavoitu. Perustelut on kunkin kohdan jälkeen kursiivilla.

Yhdistyksen säännöt
1§ Yhdistyksen nimi on Suomen Rex-kissayhdistys r.y, ruotsiksi käännettynä Finska Rex-kattförening r.f, ja kotipaikkana on Turun kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rex-ja sfinx-kissarotujen tuntemusta, arvostusta, kasvatusta, jalostustoimintaa ja lajinmukaista hoitoa sekä toimia rex- ja sfinx-kissaharrastajien yhdyssiteenä ja edistää ja kehittää heidän yhteenkuuluvuuttaan. Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, kustannus- ja kokoustoimintaa, järjestää esittelyitä ja näyttelyitä sekä ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja ja muodostaa rahastoja. Yhdistys voi myydä rodun tunnetuksi tekemiseksi postikortteja, julisteita ja julkaisuja tavoittelematta tästä kuitenkaan voittoa. Yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia saatuaan asianomaisen luvan. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen rex- tai sfinx-kissaroduista kiinnostunut ja jonka jäseneksi liittymisen hallitus hyväksyy. Varsinaista jäsentä, joka ei ole ainais- tai vapaajäsen, kutsutaan myös vuosijäseneksi. Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, jonka perheen joku muu jäsen on vuosi- tai ainaisjäsen. Kannatusjäsen on jäsen, joka maksaa syyskokouksen määräämän varsinaisen jäsenen jäsenmaksun kaksinkertaisena. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Ainaisjäseneksi, joka on vapautettu enemmistä jäsenmaksuista, varsinainen jäsen nimetään, jos hän suorittaa vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena. Yhdistyksessä 20 vuotta toiminut nimetään vapaajäseneksi, joka on vapautettu enemmistä jäsenmaksuista. Kunniajäseneksi, joka myös on vapautettu jäsenmaksuista, voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt tai tukenut rex- tai sfinx-kissatyötä. Jäsenet suorittavat, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty, vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden ja suoritustavan päättää syyskokous vuodeksi kerrallaan kullekin jäsenryhmälle erikseen. Yhdistyksen hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksipäivää lukuun ottamatta, johtokunnalle sitä tarkoittavan kirjelmän. Maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin.
Perustelu muutosehdotukselle: yhdistyksessä toimiminen on liian epämääräinen ilmaisu, sillä hallitus katsoo, että pelkkä jäsenmaksun maksaminen ei ole yhdistyksessä toimimista. Lisäksi on jälkikäteen vaikea todentaa, milloin kukakin on liittynyt yhdistyksen jäseneksi ja onko jäsenyys jatkunut keskeytyksettä 20 vuotta. Sääntöihin jää kuitenkin mahdollisuus kutsua henkilö kunniajäseneksi. Lisätään sfinx kunniajäsenen rotuihin.

4§ Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen omaisuuteen.

5§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa ja heidän toimikautensa on yksi vuosi puheenjohtajaa lukuun ottamatta kaksi (2) vuotta. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Perustelu muutosehdotukselle: Pidentämällä hallituksen jäsenten toimikautta yhdistyksen kehittäminen ja toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu helpottuu.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Perustelu muutosehdotukselle: Muutetaan termi 1.9.2010 uudistuneen yhdistyslain mukaiseksi: ”Pienemmissä yhdistyksissä toiminnantarkastus korvaa maallikkotilintarkastuksen Yhdistyksen ei tarvitse tehdä sääntömuutosta, vaikka toiminnantarkastus korvaa maallikkotilintarkastuksen. Toiminnantarkastus vastaa sisällöltään hyvää maallikkotilintarkastustapaa.”

8§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisenatai sähköisesti yhdistyksen jäsenille ja mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Perustelu muutosehdotukselle: Mahdollistetaan sähköinen kokouskutsu, koska se vastaa paremmin nykyaikaisen yhdistystoiminnan vaatimuksia.

9§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään huhtikuun aikana. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - Esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus toiminnantarkastuskertomus; - Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Syyskokous pidetään viimeistään joulukuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat: - Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; - Päätetään taloussuunnitelmasta; - Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta erikseen kullekin jäsenryhmälle; - Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja muut hallituksen jäsenet kuten 5§ määrätään;- Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
Perustelu muutosehdotukselle: korjataan termit vastaamaan yhdistyslakia. Poistetaan epäjohdonmukaisuus pykälän 5 ja pykälän 9 väliltä koskien syyskokouksen henkilövalintoja.

10§ Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi äänestettäessä niistä asioista, mitä näiden sääntöjen 11§.ssä on säädetty. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

11§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaan rotukissatoiminnan hyväksi. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.